Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη

Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη

Γενική περιγραφή έργου

Η υλοποίηση του έργου “Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη” (με το σύντομο τίτλο “SmartWaters”) βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 αλλά και του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων της Κρήτης, καθώς εισάγει μία πολυκριτηριακή μεθοδολογία που βασίζεται στη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων (πραγματικού αλλά και παρελθόντος χρόνου) προκειμένου να προτείνει λύσεις που στοχεύουν:

  • Στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
  • Στην ενίσχυση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απόρριψης και διάχυσης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων.
  • Στην ορθολογική διαχείριση, βέλτιστη διανομή και εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, καθώς και μείωση του κόστους υπηρεσιών ύδατος.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο και ευφυές σύστημα διαχείρισης εσωτερικών υδάτινων πόρων, βασιζόμενο στην αναλυτική γεωγραφική και τεχνική τοπολογία του δικτύου. Χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα (εισροών – εκροών, ποιότητας υδάτων, ενεργειακών απαιτήσεων), θα παρέχει στο διαχειριστή την ικανότητα να λειτουργεί το δίκτυο με βέλτιστο και αειφόρο τρόπο. Η βιωσιμότητα και τα πιθανά προτερήματα της προτεινόμενης λύσης θα επιβεβαιωθούν μέσω αναλυτικής προσομοίωσης σε υπολογιστή ενός υπάρχοντος υδροαρδευτικού δικτύου.  Το τελικό σύστημα θα μπορεί στη συνέχεια να υλοποιηθεί μέσω της διασύνδεσης υποσυστημάτων (π.χ. GIS, SCADA, ελέγχου και λήψης αποφάσεων) στο πραγματικό δίκτυο.

Στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ολοκληρωμένης  διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων μέσω του σχεδιασμού ενός ευφυούς και ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να αποφασίζει με γνώμονα τη βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση των πόρων. Άμεση συνέπεια της εφαρμογής ενός τέτοιου ολιστικού συστήματος διαχείρισης θα είναι:

  • Η εξασφάλιση της ποιότητας των υδάτων.
  • Η βελτίωση της κάλυψης των αναγκών – ζήτησης νερού στην Κρήτη.
  • Η εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
  • Η ελάττωση των λειτουργικών εξόδων και τελικά η μείωση των αντίστοιχων τιμών του νερού τόσο για τους μεγάλους καταναλωτές όσο και για τους απλούς χρήστες.
2η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

2η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του έργου SmartWaters, "Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη". Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν: το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών...

1η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

1η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του έργου SmartWaters «Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη». Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο...

3D Αναπαράσταση Δικτύου

advertisement

 

Τοποθεσία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφορίες

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Τηλ: +30 28210 37428
E-mail: email1,
email2