Παραδοτέα Προγράμματος

Πατήστε εδώ για κατέβασμα.

Παραδοτέα ΠΕ1
 1. Προσδιορισμός απαιτούμενων ρυπαντών προς μέτρηση (ύδρευση – άρδευση). Ο προσδιορισμός θα γίνει βάσει ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας αλλά και επιστημονικών δεδομένων.
 2. Προσδιορισμός θέσεων σταθμών δειγματοληψίας.
 3. Προσδιορισμός μετρητικής διαδικασίας (χρόνοι και διάρκεια δειγματοληψίας, κλπ).
 4. Προσδιορισμός προδιαγραφών απαιτούμενων μετρητικών οργάνων και διατάξεων. Θα συμπεριληφθούν και οι προδιαγραφές των συσκευών μετάδοσης δεδομένων (ασύρματα / ενσύρματα δίκτυα κλπ).
 5. Προσδιορισμός μέγιστων αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης ανά ρυπαντή και ανά θέση δειγματοληψίας. Τα όρια θα διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: κανονική συγκέντρωση (πράσινο), συγκέντρωση επαγρύπνησης (κίτρινο), συγκέντρωση συναγερμού (κόκκινο).
Παραδοτέα ΠΕ2
 1. Προσδιορισμός υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων. Θα συμπεριληφθούν όλα τα αντλιοστάσια της υπό μελέτη περιοχής για κάθε χρήση (πλήρωση δεξαμενών ή προώθηση).
 2. Εκτίμηση και προτάσεις βελτιστοποίησης υπαρχόντων υποδομών. Εξοικονόμηση μέσω βέλτιστης διαστασιολόγησης αντλιών ανάλογα με τη χρήση τους. Χρήση αντιστροφέων όπου κρίνεται απαραίτητο. Εξέταση βέλτιστης τιμολόγησης ΔΕΗ.
 3. Εισαγωγή μετεωρολογικών στοιχείων για χρήση στον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου.
 4. Εκτίμηση κόστους προμήθειας / εγκατάστασης / ετήσιας λειτουργίας προτεινόμενων λύσεων. Η μελέτη θα καλύψει όλη την εξεταζόμενη περιοχή δικτύου και θα παρέχει και προσεγγιστική ανάλυση κόστους/οφέλους.
Παραδοτέα ΠΕ3
 1. Προσδιορισμός πιθανής χωροθέτησης. Οι χώροι θα επιλεγούν από το σύνολο των κατάλληλων θέσεων που θα προτείνει ο ΟΑΚ.
 2. Διαστασιολόγηση προτεινόμενων λύσεων. Η διαστασιολόγηση θα υπολογισθεί με βάση τις ενεργειακές ανάγκες από το Παραδοτέο 2.
 3. Εκτίμηση ετήσιας χρονοσειράς αποδιδόμενης ισχύος μέσω προσομοίωσης λειτουργίας.
 4. Εκτίμηση κόστους προμήθειας / εγκατάστασης / ετήσιας λειτουργίας. Στη μελέτη θα πρέπει να αναφερθεί το θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ για τον ΟΑΚ όπως επίσης και η επιλογή μεθόδου τιμολόγησης (π.χ. net-metering).
Παραδοτέα ΠΕ4
 1. Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών δικτύων
 2. Υδραυλική προσομοίωση υδροαρδευτικού δικτύου για υπολογισμό πιέσεων και παροχών σε όλο το μήκος του.
 3. Προσομοίωση ενσωμάτωσης αλγορίθμου εντοπισμού θέσης και ποσότητας διαρροών και απόκρισής του σε τυχαία σενάρια εμφάνισης διαρροών (ως προς θέση, έκταση, χρόνο εμφάνισης).
 4. Ενεργειακή προσομοίωση ζήτησης ισχύος από τα αντλιοστάσια και προσομοίωση κατανάλωσης ισχύος σε αυτά με την ενσωμάτωση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης εκμετάλλευσης της ενέργειας από ΑΠΕ.
Παραδοτέα ΠΕ5
 1. Ενσωμάτωση τοπογραφίας και λειτουργικών χαρακτηριστικών του δικτύου.
 2. Ενσωμάτωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υδατικών πόρων.
 3. Ενσωμάτωση των υφιστάμενων και μελλοντικών ενεργειακών χαρακτηριστικών του δικτύου.
Παραδοτέα ΠΕ6
 1. Υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος και έλεγχος με χρήση υπαρχόντων δεδομένων.
 2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 3. Σύνταξη τελικής μελέτης αποτύπωσης πλεονεκτημάτων από τη χρήση ευφυούς συστήματος διαχείρισης δικτύου ως προς την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και ενέργειας καθώς και οικονομική εκτίμηση υλοποίησης / απόσβεσής του.
advertisement

 

Τοποθεσία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφορίες

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Τηλ: +30 28210 37428
E-mail: email1,
email2