Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του έργου SmartWaters, “Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη”.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν: το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής εταίρος), ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το Ινστιτούτο Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) – Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

Βασικός στόχος του SmartWaters είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ευφυούς συστήματος που θα εξασφαλίζει μία ορθολογική-αειφόρο-ποιοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω της βέλτιστης διανομής τους με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και συνεχή παρακολούθησης της ποιότητάς τους. Το έργο θα καταδείξει την αποτελεσματικότητα ενός πλήρως αυτοματοποιημένου δικτύου ύδατος, που θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους μιας περιοχής μέσω ενός κατάλληλου συστήματος τηλεμετρίας, το οποίο αφού θα λαμβάνει πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις παραμέτρους του δικτύου, θα προτείνει στο διαχειριστή τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων διαχείρισης. Τα αποτελέσματα υλοποίησης του SmartWaters στοχεύουν στους διαμορφώνοντες την πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, στους κατά τόπους διαχειριστές υδάτων και στους καταναλωτές. Σημαντικός αριθμός πολιτών αναμένεται να αποκομίσει άμεσα οφέλη από την υλοποίηση του έργου το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων με ταυτόχρονη μείωση στο τελικό κόστος λόγω της ελαχιστοποίησης των διαρροών και της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους και συζητήθηκε αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του έργου. Τονίστηκε η ανάγκη προβολής των αποτελεσμάτων του έργου με τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας στα Χανιά, καθώς είναι βασική προτεραιότητα η ενημέρωση των σχετικών αρχών αλλά και του κοινού για την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του νησιού.