Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του έργου SmartWaters «Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη». Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο επικεφαλής εταίρος ενώ συμμετέχουν επίσης ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το Ινστιτούτο Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) -Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. Βασικός στόχος του SmartWaters είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ευφυούς συστήματος που θα εξασφαλίζει μία ορθολογική-αειφόρο-ποιοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω της βέλτιστης διανομής τους με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και συνεχή παρακολούθησης της ποιότητάς τους. Το έργο θα καταδείξει την αποτελεσματικότητα ενός πλήρως αυτοματοποιημένου δικτύου ύδατος, που θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους μιας περιοχής μέσω ενός κατάλληλου συστήματος τηλεμετρίας, το οποίο αφού θα λαμβάνει πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις παραμέτρους του δικτύου, θα προτείνει στο διαχειριστή τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων διαχείρισης. Τα αποτελέσματα υλοποίησης του SmartWaters στοχεύουν στους διαμορφώνοντες την πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, στους κατά τόπους διαχειριστές υδάτων και στους καταναλωτές. Σημαντικός αριθμός πολιτών αναμένεται να αποκομίσει άμεσα οφέλη από την υλοποίηση του έργου το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων με ταυτόχρονη μείωση στο τελικό κόστος λόγω της ελαχιστοποίησης των διαρροών και της ενεργειακής εξοικονόμησης.